Essing Advies


Essing Advies geeft juridische adviezen, is beschikbaar voor mediation en levert het voorzitterschap voor hoorcommissies ex art 7.13 van de Algemene wet Bestuursrecht, alsmede onafhankelijk voorzitterschap van Plaatsingsadviescommissies (PAC) en Bedenkingenadviescommissies (BAC) bij reorganisatie binnen de (Rijks)overheid.

Onafhankelijk voorzitter van hoor- en adviescommissies

Jan Essing, de man achter Essing Advies, kan bogen op een langjarige ervaring als voorzitter en lid van hoor- en adviescommissies in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zijn tientallen hoorzittingen per jaar geleid bij voornamelijk Rijkswaterstaat, maar ook bij andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als de Inspectie Leefomgeving en Transport (en zijn voorloper Inspectie Verkeer en Waterstaat), alsmede bij onderdelen van andere departementen als Economische Zaken, Landbouw en Innovatiebeleid (Nederlandse Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regulering Energie en Vervoer, Dienst Regelingen) en Veiligheid en Justitie (Centraal Justitieel Incassobureau). Veel zittingen hadden en hebben daarbij betrekking op personele aangelegenheden (besluiten ten aanzien van medewerkers van deze overheidsorganisaties) maar ook bezwaren tegen het niet verlenen van ligplaatsvergunningen, tegen de afsluiting van de Hollandse Brug voor zwaar vrachtverkeer in 2007 en de in het verlengde daarvan liggende bezwaren tegen de wijze van toepassing van de nadeelcompensatieregeling (2009-2010-2011) zijn onder zijn leiding afgewikkeld.

Verder is hij sedert 2004 als voorzitter of lid betrokken (geweest) bij PAC- en BAC-commissies in het kader van klassieke reorganisaties binnen de Rijksoverheid (Rijksrederij, RWS district Waddenzee, Buisleidingenstraat Nederland, RWS Nieuwe werken Noord-Brabant, RWS directie Water Zuid-Holland, diverse afdelingen Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat, RWS Corporate Dienst Landelijke Informatielijn, Communicatieadvies, Centrale HR-administratie).

Mediator

Voordat een verschil van inzicht over de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen tot juridisering van het geschil leidt, kan vaak door middel van mediation dergelijke juridisering worden vermeden. Jan Essing heeft de opleiding Professionele Mediation gevolgd bij het Mediation Trainingsinstituut MTi te Amersfoort. Hij is geen NMI-geregistreerd mediator maar kan toch bogen op een behoorlijk aantal wapenfeiten op dit terrein. Zo heeft hij een lang lopend conflict tussen een Belangengroep rondom de A28 en Rijkswaterstaat opgelost en daarmee een beroep op de Nationale Ombudsman vermeden.

Diversiteit aan opleidingen

Door zijn diversiteit aan opleidingen kan Jan Essing een probleem zowel van juridische, technische alsook van economische zijde betrachten, zodat een eenzijdige kijk op zaken wordt vermeden:

– in 1973 afgestudeerd als Weg- en waterbouwkundige aan de HTS te Groningen;

– in 1981 afgestudeerd als Bedrijfseconoom bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen te Utrecht;

– in 1989 afgestudeerd als Bedrijfsjurist aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

– in 2007 de NMI-opleiding Professionele Mediation gevolgd bij het Mediation Trainingsinstituut MTi Amersfoort